INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: UKS Orły Zielonka z siedzibą w Zielonce
2.      W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: orlyzielonka@interia.pl
3.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
 • Ustanowionych przez klub, zgodnie z:
 1. ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468     z późn. zm.),
 2. ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.),
 3. ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U.
  z 2019 poz. 1872 z późn. zm.),
 4. ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171 z późn. zm.),
 5. ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
 6. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 7. ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 152 z późn. zm.),
 8. celami i zadaniami statutowymi (w tym miejscu należy wpisać nazwę klubu).
 • W celach archiwizacyjnych (zgodnie z 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością klubu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO.
5.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania
przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
7.      W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
8.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania, klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.